BHP w firmie


BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Są one obowiązkowe dla wszystkich pracodawców i mają na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

W firmie bhp obejmuje szeroki zakres działań, takich jak:

 • opracowywanie i stosowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń i instruktaży bezpieczeństwa,
 • oznakowanie i oznaczenie miejsc niebezpiecznych i stanowisk pracy,
 • wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i ogólnej,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP jest ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy i powinien być traktowany jako priorytet. Poprzez zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy pracodawca nie tylko chroni swoich pracowników, ale także wpływa na wzrost wydajności i efektywności pracy. Dobre zarządzanie bhp w firmie może również przyczynić się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów i otoczenia.

Pracodawca w szczególności jesteś zobowiązany:

 1. organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 7. zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy

BHP Poznań